Om boken

Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över. Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England. Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik.

Boken Låsningen belyser detta och ger underlag till läsaren för egna reflektioner och andra slutsatser än den obligatoriska entusiasm för omfattande invandring som reguljära media propagerar för. Låsningen är ett bidrag till åsiktspluralism i invandringsfrågan.

Ladda hem högupplöst omslag

Författare: Jan Tullberg
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-04
ISBN: 9789198166507
Förlag: Lykeion
Antal sidor: 320 sidor
Vikt: 660 gram

Förord

Innehållet i denna bok är inte i linje med den officiella svenska synen på invandring. Den predikar inte invandringens förtjänster, det goda hos invandringens förespråkare eller fäller förklenande omdömen om dess kritiker.

En målsättning är att utnyttja bokformatets möjligheter till mer ambitiösa analyser och helhetsbilder. Ett nyckelord för läsaren att hålla i minnet är ”mönster”, alltså hur de övergripande bilderna ser ut. Enstaka exempel kan locka till en slutsats, som dock lätt rubbas av ett annat exempel med motsatt sensmoral. Det är först när underbyggnaden blir mindre anekdotisk eller sentimental som den får tyngd. Frågan är vad som är regel och vad som är undantag, liksom att fastställa när undantagen är så många att de tillsammans utgör den faktiska regeln.

I media finns dels en generell inställning, dels en rad incidenter som vinklas för att läsaren skall få det intryck som journalisten eftersträvar. På nätet finns nu ofta kompletterande information som till viss del eliminerat de konventionella medias tolkningsföreträde. Svenska folket har i hög grad befriats från illusionen om att media följer den moral de officiellt hyllar – ”sant, relevant och konsekvensneutralt”. Dagens läsare är i högre grad medveten om att hon inte bara blir informerad, utan även desinformerad.

Syftet med boken är dock inte att återge en korrigerad och mer sanningsenlig berättelse av några av de skandaler som slagits upp och tagit steget från tidningssidorna till fikarummets diskussioner. Det som kommer att fokuseras är snarare de ”stora” frågorna som är svårare att få grepp om. De som kräver lite mer utrymme än en tidningsartikel för att få en rättvis beskrivning; de frågor som har större betydelse än vem som har sagt vad till vem. De små frågorna bildar dock tillsammans mönster som är av väsentligt intresse och frågan är hur öppen eller stängd den svenska debatten är.

En analys av olika uppfattningar i ett kontroversiellt ämne som invandring ställs inför en rad problem. Hur skall de känsliga frågorna behandlas? Det är omöjligt att ifrågasätta dagens uppfattningar utan att bryta mot konvenansen. Det finns därför skäl att prioritera ett rakt språk och orädda frågeställningar även om det resulterar i att en del personer kan känna sig trampade på tårna, eller med ett mer modernt språkbruk, kränkta.

De stora frågorna blir också mer intressanta genom att ses som delar av ett ännu större mönster. Vi får månadssiffror om antalet asylsökande, arbetslöshetsstatistik och BNP-tillväxt. Men dessa dagsfärska siffror är i flera avseenden mindre intressanta än de trender de är en del av. Genomtänkta slutsatser bygger på dokumenterad erfarenhet, evidens, och inte på subjektiva bedömningar och diskutabla komponenter som optimism och pessimism. Denna bok eftersträvar att styra diskussionen i en mer realistisk riktning. Vi bör se på migrationen utifrån dess faktiska effekter och med realistiska prognoser. Många börjar tyvärr med ett partipolitiskt ställningstagande och sedan väljer man en verklighetsbild som passar till partiprogrammet. Eller, samma tanke i en ännu sämre version: man väljer en verklighetsbild som inte passar ett parti man tycker illa om och sedan förespråkar man denna utan förbehåll.

Till bokens bakgrund hör att jag är docent i företagsekonomi vilket sätter avtryck i texten. Min vetenskapliga produktion har i huvudsak handlat om etik och ekonomi, men också om frågor om nationalism och etniska konflikter. En del kan nog beskrivas som akademiskt och snävt specialiserat, men mycket av det jag skrivit i svenska och internationella akademiska tidskrifter kan förmodligen ge en hel del ytterligare för den som vill fördjupa sig i viss problematik. I bokens slut finns ett Appendix med sådana artiklar som vissa avsnitt i boken anknyter till.

Mitt intresse väcktes av en internationell problematik vad gäller kulturella motsättningar och de problem de medför för tilliten i ett samhälle, samt möjligheten att utveckla eller bibehålla ett samhälle med en fungerande demokrati. Dessa insikter har sedan använts för att analysera dagens svenska situation. Diskussionen är i högsta grad inriktad på Sverige, men resonemangen bakom är principiella och kan avse vilken nation som helst.

Den västerländska modellen med demokratiska nationalstater framstod för drygt 20 år sedan som världens ideologiska vinnare. Det svenska folkhemmet är en variant av denna modell som idag kommit att ifrågasättas. Nu är inte endast hemmet under ombyggnad, utan det anses finnas ett behov av ett nytt folk; för att ta hand om pensionärerna, för att ta jobb som svenskar inte vill ha, för att ta hand om alla invandrare. Svenskar anses inte längre kunna klara uppgifterna själva. Mest av allt för att det plötsligt uppstått en plikt att ta emot den som vill komma hit. I den tidigare värdegrunden var nationellt självbestämmande och suveränitet centrala värden och kolonialism något tvivelaktigt. I den nylanserade värdegrunden är kolonialism, under beteckningen ”flyktingpolitik”, något oundvikligt och positivt. I den här boken kommer olika argument och resonemang att granska dessa bedömningar.

Olika ämnen tas upp i en kapitelordning jag funnit lämplig, men det är möjligt att läsaren vill välja en annan ordning. Detta är ett skäl till att ge en kort beskrivning av de olika kapitlen. Ett annat skäl är att det ger möjlighet att få läsarens förväntningar i hygglig överensstämmelse med bokens innehåll.

1. Kapitlet handlar om villkor för en öppen och demokratisk debatt och de brister som föreligger i Sverige idag. Restriktioner som begränsar tanke och diskussion påtalas; en öppen diskussion kräver ett rättframt språk. Ett synliggörande av tabun är ett viktigt första steg i en självständig individs överväganden och reflektioner.

2. Här diskuteras invandringen som ett komplement till svensk befolkning. Behöver vi invandrare för att klara pensionerna? Finns det en arbetskraftsbrist som gör arbetskraftsinvandring till något önskvärt för den svenska ekonomin? Här sprids också ljus över de offentliga debatterna. Ökar sysselsättningen i Sverige eller är det arbetslösheten som ökar?

3. Den ekonomiska analysen övergår här till invandringens effekter på den offentliga sektorn enligt egna och andras beräkningar. Sedan följer en analys av de ekonomiska effekterna för hela det svenska samhället. Är invandringen lönsam för det svenska folket?

4. Invandrare och kriminalitet är ett kontroversiellt ämne och här görs en analys av detta samband. Här diskuteras också de svenska reaktionerna på invandrarkriminalitet; är ett nytt tabu etablerat? Det är också intressant att granska en ökad kriminalisering. Vilka beteenden och yttringar går från att betraktas som oönskade och olämpliga av den politiska klassen, till att bli olagliga och straffbara.

5. Först nu kommer ett mer deskriptivt kapitel om regelverk och myndigheter som hanterar invandringen, ”invandringsindustrin”. Motiveringen till placeringen är att de flesta redan har en viss kunskap om denna byråkrati och att ämnet nog inte anses så spännande. Men i något skede bör invandringsmyndigheterna bli beskrivna mer ingående och systematiskt. Här diskuteras också politikernas information om migrationspolitiken till medborgarna samt svenska folkets uppfattning i en rad frågor som berör den omfattande invandringen.

6. Detta kapitel diskuterar det jag kallar ”surrogatdebatter”. Eftersom media ogärna diskuterar invandringsfrågan så lyfter man istället upp närliggande, men mindre centrala, frågor. Integrationen, rasismen och hatet är några av dessa frågor som undviker de viktiga: invandringens omfattning och effekter. Här tas också vissa filosofiska påståenden, som anses relevanta för invandringen, upp till analys. Finns det en genomtänkt koppling mellan invandring och ”alla människors lika värde” eller till mänskliga rättigheter? Surrogatdebatterna är ofta röriga och styrda av emotioner; att strukturera dem kan underlätta förståelsen.

7. Här vidgas migration till ett internationellt och långsiktigt perspektiv. Vilka erfarenheter finns av migration och multikultur? Hur kommer Sverige att förändras i framtiden? Vad händer med folkhemmet som ideologi? Denna idé som tidigare hade hegemoni har nu blivit marginaliserad. Den gemensamma värdegrunden har gått från en demokratisk nationalism av liberalt, socialdemokratiskt eller konservativt slag till något högst annorlunda. Nu revideras värdegrunden till att förespråka en multikultur som hävdar att alla kulturer har samma värde och att svenskar inte bör ha ett företräde, varken till eller i Sverige, då den deklamerade moralen är ”alla människors lika värde”.

8. Den begränsade yttrandefriheten är ett växande samhällsproblem som kan leda Sverige till en utveckling i totalitär riktning. Kriminaliseringen av åsikter, yrkesförbud och en mobbning av dissidenter är reella företeelser i dagens samhälle. Mycket talar för en ytterligare glidning i totalitär riktning. Det finns också radikala förslag som riskerar att förvärra situationen.

9. Här analyseras varför det ser så illa ut med den svenska demokratin. En möjlig förklaring är att det handlar om de små stegens tyranni. De har inte uppmärksammats som sig borde. Bristen på demokratisk debatt i media och en brist på interndemokrati i de politiska partierna har skapat en stark likriktning som skrämt till tystnad. En opportunistisk anpassning och för svaga demokratiska institutioner har gjort denna utveckling till en stark trend som alltför få vågar ifrågasätta. Men det finns motkrafter. En opposition formeras utanför konventionella media och ett nytt parti har etablerat sig. Förnekelse har sin tid, men det finns också möjligheter till positiv förändring. Kan vi få en förnuftets återkomst? En politik som främst vinner terräng genom att dissidenter mobbas och allt fler tabun etableras kan komma till en brytpunkt där förbuden faller. Förändringen kan bli som för ett korthus: de bräckliga argumenten har med möda hållit upp varandra, och faller ett dras de andra med i fallet.

Boken diskuterar de flesta stora frågor som är förknippade med invandringen, dess rationalitet och dess konsekvenser. Sista kapitlet avslutas med en lista på konkreta politiska frågor som en mer upplyst invandringsdebatt bör behandla. Om dessa frågor om ändrade regler känns nya och främmande för läsaren så är det rimligtvis ett tecken på hur de kritiska politiska frågorna har eliminerats från debatten. Tabun och propaganda har en dominerande position som är destruktiv. Bokens ambition är att ge ett sakligt underlag till invandringsfrågan och aktivera tanke och meningsutbyte.

Många vänner och kollegor har varit behjälpliga med goda råd och språkliga förbättringar. Jag är dem alla skyldig ett stort tack, inte minst för ideologiskt stöd till projektet. Det behövs insatser för att bryta låsningen i invandringspolitiken och få beslutsfattarna att ändra kurs. Men att försöka med detta medför att dissidenten blir en olägenhet i vissa personers ögon. Då är det gott att man av andra uppfattas som en person som gör en viktig samhällsinsats. Den som har betytt mest för detta bokprojekt som stödjare, som bollplank och som språkslipare är min hustru Birgitta Tullberg. Mitt avslutande tack är till henne.

Stockholm den 15 februari 2014

Jan Tullberg

655 thoughts on “Om boken

 1. Pingback: Anonymous
 2. Pingback: Vanessa Smith
 3. Pingback: download google
 4. Pingback: java updates
 5. Pingback: skype free
 6. Pingback: Blue Coaster33
 7. Pingback: streaming movies
 8. Pingback: Website
 9. Pingback: best DIRECTV deals
 10. Pingback: 3gp mobile porn
 11. Pingback: parking
 12. Pingback: nu
 13. Pingback: stop parking
 14. Pingback: laan nu
 15. Pingback: water ionizer
 16. Pingback: sms laan nu
 17. Pingback: paypal loans
 18. Pingback: pay day loans
 19. Pingback: helpful site
 20. Pingback: other
 21. Pingback: liquid plumr 1999
 22. Pingback: check this out
 23. Pingback: Payday loans
 24. Pingback: house blue
 25. Pingback: electrician 60614
 26. Pingback: ionizer loans
 27. Pingback: prompol
 28. Pingback: best
 29. Pingback: gidrofob
 30. Pingback: water ionizer
 31. Pingback: website
 32. Pingback: alkaline water
 33. Pingback: alkaline water
 34. Pingback: click this
 35. Pingback: this post
 36. Pingback: victoriajam
 37. Pingback: smotretonline
 38. Pingback: victoriajam
 39. Pingback: aran.com.ua
 40. Pingback: ìñ÷ìÿ÷ñì
 41. Pingback: Cigees Coupons
 42. Pingback: Crazy Bulk Coupons
 43. Pingback: Phen375 Coupons
 44. Pingback: Idol Lash Coupons
 45. Pingback: Skinade Coupons
 46. Pingback: SnoreMeds Coupons
 47. Pingback: Hard Muscle Gainer
 48. Pingback: Weight Reduction
 49. Pingback: Slimming Drink
 50. Pingback: Diet Pills Guide
 51. Pingback: Thyromine Coupons
 52. Pingback: Wartrol Coupons
 53. Pingback: Crazy Bulk Coupons
 54. Pingback: PhenQ Coupons
 55. Pingback: D-Bal Max Reviews
 56. Pingback: Crazy Bulk Reviews
 57. Pingback: Brestrogen
 58. Pingback: Breastactives
 59. Pingback: Brestrogen Reviews
 60. Pingback: Holiday Deals
 61. Pingback: Crazy Mass Reviews
 62. Pingback: PhenQ
 63. Pingback: Phen375
 64. Pingback: Phen375 Reviews
 65. Pingback: Ehealth Harmony
 66. Pingback: Fitness N Glamour
 67. Pingback: Crazy Bulk Anavar
 68. Pingback: Crazy Bulk TBAL75
 69. Pingback: Crazy Bulk HGH-X2
 70. Pingback: Crazy Bulk NO2-Max
 71. Pingback: Anadrol
 72. Pingback: Anavar
 73. Pingback: Clenbuterol
 74. Pingback: Dbal Max
 75. Pingback: Dianabol
 76. Pingback: Deca Durabolin
 77. Pingback: Boost Breast Milk
 78. Pingback: Beauty Skin Talks
 79. Pingback: Crazy Mass
 80. Pingback: Anadrolone
 81. Pingback: Hgh Elite Series
 82. Pingback: foodpanda deals
 83. Pingback: Crazy Bulk
 84. Pingback: Phen375
 85. Pingback: PhenQ
 86. Pingback: SizeGenetics
 87. Pingback: Muscletronic
 88. Pingback: V Tight Gel
 89. Pingback: Crazy Bulk Reviews
 90. Pingback: Zeta Clear
 91. Pingback: SnoreMeds
 92. Pingback: Skinade
 93. Pingback: Hiprolean XS
 94. Pingback: PEYRONIES DEVICE
 95. Pingback: Phen375 Review
 96. Pingback: Provillus
 97. Pingback: FORSKOLIN 250
 98. Pingback: Forskolin Fuel
 99. Pingback: Phenq Weight Loss
 100. Pingback: Penomet
 101. Pingback: Provillus
 102. Pingback: Weight Loss Pills
 103. Pingback: Phenq Diet Pills
 104. Pingback: PhenQ
 105. Pingback: V Tight Gel
 106. Pingback: Phen375
 107. Pingback: Boost Breast Milk
 108. Pingback: Crazy Mass
 109. Pingback: Vigrx Plus
 110. Pingback: Garcinia Pure
 111. Pingback: Phenq Coupon Code
 112. Pingback: Crazy Bulk
 113. Pingback: Buy PhenQ Here
 114. Pingback: Phen375
 115. Pingback: Buy Crazy Mass
 116. Pingback: Muscle Building
 117. Pingback: Noocube
 118. Pingback: La France Law
 119. Pingback: LaFrance Law
 120. Pingback: Dianabol Cycle
 121. Pingback: Dianabol
 122. Pingback: Crazy Bulk Coupons
 123. Pingback: DigestIt
 124. Pingback: Garcinia Cambogia
 125. Pingback: Gynexin
 126. Pingback: Idol Lash
 127. Pingback: GCB Max
 128. Pingback: EvoTea TeaTox
 129. Pingback: Phenq
 130. Pingback: Crazy Bulk Anvarol
 131. Pingback: Vigrx Plus
 132. Pingback: Phen375
 133. Pingback: SizeGenetics
 134. Pingback: Crazy Bulk Reviews
 135. Pingback: DecaDuro
 136. Pingback: Growth Factor Plus
 137. Pingback: Crazy Bulk Tbal75
 138. Pingback: Breast Actives Buy
 139. Pingback: Yacon Molasses
 140. Pingback: E-Cig Vapor Kits
 141. Pingback: Legal Steroids
 142. Pingback: Crazybulk Dbal
 143. Pingback: Penomet
 144. Pingback: Zotrim
 145. Pingback: Phenq
 146. Pingback: Buy Forskolin Fuel
 147. Pingback: Dbol Cycle
 148. Pingback: Harvokse
 149. Pingback: DietReviewMonster
 150. Pingback: AskWomens
 151. Pingback: Free Rush Sale
 152. Pingback: Sante Fitness Avis
 153. Pingback: PhenQ Avis
 154. Pingback: rialudi
 155. Pingback: zootopia 2016
 156. Pingback: Phen375
 157. Pingback: Steroids for Sale
 158. Pingback: more
 159. Pingback: film
 160. Pingback: helou zis me
 161. Pingback: helou zis me
 162. Pingback: clic here
 163. Pingback: steroids
 164. Pingback: legal steroids
 165. Pingback: Payday Loans
 166. Pingback: clic
 167. Pingback: illuziaobmana
 168. Pingback: HDKINOONLINE
 169. Pingback: 2016
 170. Pingback: manastirski_chay
 171. Pingback: online
 172. Pingback: online
 173. Pingback: sitemaplist
 174. Pingback: hqpornforiphon
 175. Pingback: pornozavrnet
 176. Pingback: anadrole
 177. Pingback: Super PhenQ
 178. Pingback: hqporn2016
 179. Pingback: best
 180. Pingback: fucoxanthin
 181. Pingback: geniux pills
 182. Pingback: intelligex
 183. Pingback: intellux
 184. Pingback: probrain
 185. Pingback: radian c
 186. Pingback: red rhino
 187. Pingback: supreme antler
 188. Pingback: genius reviews
 189. Pingback: testomax
 190. Pingback: mp4hdru
 191. Pingback: alpha f1
 192. Pingback: alpha fuel
 193. Pingback: alpha man pro
 194. Pingback: alpha peak
 195. Pingback: alpha xtrm
 196. Pingback: caralluma extract
 197. Pingback: sunnyleone
 198. Pingback: sunnyleonelatest
 199. Pingback: toilehtml
 200. Pingback: tubepatrolporn
 201. Pingback: anabolic rx24
 202. Pingback: cognifocus
 203. Pingback: garcinia melt
 204. Pingback: max synapse
 205. Pingback: nerventrax
 206. Pingback: nutra forskolin
 207. Pingback: premium cleanse
 208. Pingback: testorip
 209. Pingback: testoroar
 210. Pingback: zynev
 211. Pingback: pro forskolin
 212. Pingback: garcinia cleanse
 213. Pingback: garcinia xt
 214. Pingback: forskolin fuel
 215. Pingback: Trenbolone
 216. Pingback: Phen3375
 217. Pingback: vitapulse
 218. Pingback: Vita pulse
 219. Pingback: vitapulse reviews
 220. Pingback: vitapulse review
 221. Pingback: Payday Loans
 222. Pingback: pure colon detox
 223. Pingback: Crazy Bulk
 224. Pingback: Payday Loans
 225. Pingback: Crazy Steroids
 226. Pingback: pure colon detox
 227. Pingback: QPLoanz
 228. Pingback: crazy bulk
 229. Pingback: somnapure
 230. Pingback: perfect biotics
 231. Pingback: reviews vitapulse
 232. Pingback: vitapulse vitamins
 233. Pingback: vitapulse scam
 234. Pingback: vitapulse
 235. Pingback: vitapulse
 236. Pingback: vita pulse
 237. Pingback: probiotic america
 238. Pingback: Crazy bulk US
 239. Pingback: My PhenQ Review
 240. Pingback: astrology
 241. Pingback: taurus traits
 242. Pingback: How To Cure ED pdf
 243. Pingback: Sciatica SOS ebook
 244. Pingback: Panic Away review
 245. Pingback: Bikini Body Guide
 246. Pingback: Test x180 Ignite
 247. Pingback: Ecomaxx Reviews
 248. Pingback: T90 Xplode Reviews
 249. Pingback: Maxtropin
 250. Pingback: Tea Tox Review
 251. Pingback: Tai Cheng
 252. Pingback: MegaDrox Review
 253. Pingback: Test X180 Reviews
 254. Pingback: Test X180
 255. Pingback: Breast Actives
 256. Pingback: vita pulse
 257. Pingback: probiotics america
 258. Pingback: probiotic america
 259. Pingback: kinoklub
 260. Pingback: review phen375
 261. Pingback: phen375 review
 262. Pingback: drama2016
 263. Pingback: review crazy bulk
 264. Pingback: steroids
 265. Pingback: review crazy bulk
 266. Pingback: review phen24
 267. Pingback: phen24 review
 268. Pingback: getasteroid.com
 269. Pingback: getasteroid.com
 270. Pingback: jpmsru
 271. Pingback: top2017bloomingme
 272. Pingback: Crazy Bulk
 273. Pingback: lopoda
 274. Pingback: novinki kino 2016
 275. Pingback: Buy PhenQ
 276. Pingback: gidrofob
 277. Pingback: mirdikogozapada
 278. Pingback: buy crazybulk
 279. Pingback: trumpnews
 280. Pingback: molodezhka4seria
 281. Pingback: molodejka
 282. Pingback: molodezhka4sezon
 283. Pingback: molodezjka
 284. Pingback: molodejka4sezon19
 285. Pingback: crazy bulk
 286. Pingback: molodejka4s21
 287. Pingback: link2016
 288. Pingback: xml18112016
 289. Pingback: xml181120167
 290. Pingback: original site
 291. Pingback: Get More Info
 292. Pingback: my company
 293. Pingback: molodejka4seria25
 294. Pingback: weblink
 295. Pingback: Homepage
 296. Pingback: my review here
 297. Pingback: Bonuses
 298. Pingback: ZCode System
 299. Pingback: Homepage
 300. Pingback: Acne No More Ebook
 301. Pingback: Get More Info
 302. Pingback: Half Day Diet Plan
 303. Pingback: anchor
 304. Pingback: Pure Reiki Healing
 305. Pingback: Read More Here
 306. Pingback: official site
 307. Pingback: look at this site
 308. Pingback: lastssadsafdsa
 309. Pingback: see this here
 310. Pingback: Ejaculation Guru
 311. Pingback: visit
 312. Pingback: click
 313. Pingback: find more
 314. Pingback: additional hints
 315. Pingback: Read More Here
 316. Pingback: see this here
 317. Pingback: anchor
 318. Pingback: Visit Website
 319. Pingback: internet
 320. Pingback: visit
 321. Pingback: check my site
 322. Pingback: 0-6 Pack Abs
 323. Pingback: me rt last
 324. Pingback: dadafdf3ddafdsa
 325. Pingback: dadafdf3ddafdsa
 326. Pingback: topsitesss
 327. Pingback: cxzvcxzvcxzvds
 328. Pingback: cxzvcxzvcxzvds
 329. Pingback: dsafdsafd sitein
 330. Pingback: click here
 331. Pingback: meliostadaf
 332. Pingback: click here
 333. Pingback: click here
 334. Pingback: tires
 335. Pingback: rims
 336. Pingback: wheels
 337. Pingback: badsanta2
 338. Pingback: 2121201612trump
 339. Pingback: newsss33333
 340. Pingback: 0901201710012017

Comments are closed.